Regulamin Promocji Fabrado
Obowiązujący od dnia 15 października 2019 roku
I. DEFINICJE

W dalszej części regulaminu1. „Regulamin Promocji Fabrado”” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady promocji udzielanej przez Morele.net dla Użytkowników Fabrado.
2. „Regulamin Fabrado”” - oznacza regulamin określający zasady korzystania oraz warunki zawierania umów na odległość pomiędzy Morele.net a Użytkownikiem dotyczących Fabrado;
3. „Morele.net”” – oznacza organizatora Promocji Fabrado oraz podmiot będący twórcą Fabrado zajmujący się jego administrowaniem oraz utrzymaniem, będący spółką zawiązaną i działającą zgodnie z przepisami prawa polskiego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390511, NIP 9451972201, REGON 356567685, o kapitale zakładowym wynoszącym 847.200,00.
4. „Usługa Fabrado”” - oznacza usługę świadczoną przez Morele.net na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy oraz Regulaminu Fabrado związaną z korzystaniem z Fabrado.
5. „Promocja Fabrado”” pojęcie zdefiniowane w pkt II ust. 1 Regulaminu Promocji Fabrado.
6. „Użytkownik Promocji”” - oznacza korzystającą z Promocji Fabrado osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
7. „Fabrado”” - oznacza oprogramowania do tworzenia i zarządzania chmurą prywatną, publiczną i hybrydową; zawiera panel administracyjny dla operatorów wewnętrznych, panel administracyjny dla Użytkowników, oprogramowanie zarządzające wirtualizacją serwerów fizycznych, oprogramowanie integrujące się z zewnętrznymi systemami monitoringu.
8. „Maszyna wirtualna”” – oznacza system operacyjny uruchamiany na fizycznym komputerze, zarządzanym przez Morele.net który może współdzielić zasoby z innymi maszynami wirtualnymi uruchomionymi na tym komputerze.
9. „Konto Użytkownika”” - oznacza konto dedykowane danemu Użytkownikowi, znajdujące się na stronie my.fabrado.com umożliwiające zarządzanie usługą Fabrado oraz tworzenie Maszyn Wirtualnych.
II. ZASADY PROMOCJI FABRADO
1. Promocja polega na możliwości korzystania przez Użytkownika Promocji z Maszyny wirtualnej za 1 zł przez okres sześciu miesięcy od daty utworzenia Konta Użytkownika.
2. W celu uruchomienia Promocji Fabrado koniecznym jest (łącznie):
a) utworzenie Konta Użytkownika,
b) zaakceptowanie Regulaminu Promocji Fabrado oraz Regulaminu Fabrado,
c) dokonanie opłaty w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty)
d) wpisanie kodu vouchera otrzymanego na adres mailowy lub jego automatyczne uzupełnienie w wyniku przekierowania z wybranych kanałów marketingowych.
e) uruchomienie i skonfigurowanie Maszyny Wirtualnej.
3. Okres ważności każdego vouchera wynosi 48 godzin od daty jego wysłania do Użytkownika Promocji, po tym terminie jest on dezaktywowany i nie ma możliwości jego ponownego użycia.
4. Po użyciu vouchera Użytkownik Promocji ma 48 godzin na aktywacje i skonfigurowanie Maszyny Wirtualnej w ramach Promocji Fabrado.
5. Informacje o pozostałym czasie do aktywowania Promocji Fabrado oraz czasie jej trwania będą widoczne po zalogowaniu się na Koncie Użytkownika.
6. W przypadku usunięcia wykorzystywanej w ramach Promocji Fabrado Maszyny Wirtualnej, Użytkownik Promocji ma możliwość uruchomienia innej darmowej dostępnej Maszyny Wirtualnej jednak tylko na okres, który pozostał po działaniu pierwszej Maszyny Wirtualnej. Łączny okres korzystania z kolejno usuwanych i tworzonych Maszyn Wirtualnych w ramach Promocji Fabrado, nie może przekroczyć sześciu miesięcy.
7. W ramach Promocji Fabrado może działać tylko jedna darmowa Wirtualna Maszyna. Każda dodatkowa Maszyna Wirtualna (działająca równocześnie z bezpłatną Maszyną Wirtualną) jest płatna zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Fabrado.
8. Po upływie okresu Promocji Fabrado Użytkownik Promocji może nadal korzystać z Usługi Fabrado zgodnie z udostępnionym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.fabrado.com
9. Każdy Użytkownik może skorzystać z promocji jeden raz.
10. Voucher nie podlega wymianie na inne korzyści majątkowe lub niemajątkowe, w tym na gotówkę.
11. Tydzień przed zakończeniem okresu Promocji Fabrado, Użytkownik Promocji otrzyma łącznie siedem powiadomień o jego zakończeniu oraz możliwości dalszego przedłużenia Konta Użytkownika zgodnie z aktualnymi dostępnymi warunkami.
12. W przypadku braku przedłużenia ważności Konta Użytkownika, Maszyny Wirtualne oraz zawarte na nich dane zostaną bezpowrotnie usunięte. Morele.net ma prawo odmówić realizacji vouchera, w sytuacji gdy:
a) upłynął termin jego ważności,
b) voucher został już aktywowany,
c) realizacja vouchera następuje w sposób niezgodny z Regulaminem Promocji.
III. Postanowienia Końcowe
1. Morele.net nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji Fabrado.
2. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w Regulaminie Promocji oraz akceptację Regulaminu Fabrado opublikowanego na stronie www.fabrado.com
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Fabrado można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub na adres korespondencyjny ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków W celu rozwiązania zaistniałego problemu prosimy w opisie reklamacji o zawarcie szczegółowego opisu.
5. Wszelkie pytania związane z Promocją Fabrado należy kierować na adres mailowy: [email protected]
6. Do wszelkich sprawę nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Fabrado oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.